พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็ทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Downlond เอกสารประกอบพิธีลงนามคลิ๊กที่นี่